Vitajte na stránkach DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Naposledy aktualizované dňa: 03. 05. 2017
piatok, 22. september 2017
Home

Aktuálne informácie o realizácii projektu DCOM

Verzia pre tlač

loga_opis.jpg

www.opis.gov.sk                  www.informatizacia.sk                 www.nsrr.sk                  www.dcom.sk

Národný projekt: Dátové centrum obcí a miest

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo 13. decembra 2011, písomné vyzvanie na národný projekt "Dátové centrum obcí a miest" (kód: OPIS-2011/1.2/03-NP). Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na miestnej a regionálnej úrovni. Cieľom tohto národného projektu je vybudovanie Dátového centra obcí a miest (DCOM) pre sprístupnenie elektronických služieb obciam a mestám tak, aby mali možnosť poskytovať tieto elektronické služby občanom a podnikateľom. DCOM poskytne mestám a obciam potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s informačnými systémami verejnej správy a zároveň sprostredkuje prístup k elektronickým službám samospráv širokej verejnosti. Oprávneným žiadateľom resp. prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS).
Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Projekt ma napomôcť pri zmene súčasného stavu poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony. V rámci projektu sa vybuduje Dátové centrum obcí a miest, ktoré bude poskytovať mestským a obecným úradom potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s ISVS a zároveň sprostredkuje prístup k eSlužbám samospráv širokej verejnosti. Poskytované služby IS DCOM budú zodpovedať okruhu originálnych kompetencií obcí a miest. IS DCOM nebude zabezpečovať poskytovanie služieb vyplývajúcich z prenesených kompetencií.

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií získate na: www.dcom.sk.


Prečo je projekt DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST užitočný ?

Hlavným cieľom projektu DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST (DCOM) je sprístupniť a zlepšiť poskytovanie eSlužieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy. Realizácia projektu bude prínosom pre občanov a podnikateľov, pracovníkov obecných a mestských úradov a pre celú verejnú správu.

Úroveň služieb samosprávy občanom a ich dostupnosť závisí okrem iného aj od technického vybavenia obecných úradov a od možností ich pracovníkov využívať moderné informačné technológie.  V súčasnosti si obce a mestá individuálne obstarávajú a následne prevádzkujú HW infraštruktúru a SW aplikácie potrebné pre spracovanie svojej agendy. (viac) 


Prínosy projektu pre obecné úrady 

Realizácia projektu DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST (DCOM) bude znamenať zvýšenie úrovne vo vybavenosti obecných úradov IT infraštruktúrou a významné zlepšenie možností vo využívaní informačných technológií najmä  pre  pracovníkov obecných úradov v menších obciach.

V súčasnosti si obce a mestá individuálne nakupujú HW, SW a služby spojené s ich prevádzkou. Existuje mnoho väčších i menších dodávateľov, ktorí na rôznych platformách a s rôznou kvalitou poskytujú SW produkty a služby pre verejnú správu. Vybavenie obecných úradov technickou infraštruktúrou je obmedzené finančnými možnosťami najmä v prípade menších obcí. ...(viac)


Opis modulov pre eSlužby

Súčasťou DCOM riešenia sú moduly umožňujúce realizáciu širokého rozsahu elektronických služieb samosprávy. Dokument uvádza súhrnný prehľad jednotlivých modulov, ich funkcie a súvisiace služby.

Elektronická podateľňa DCOM je kľúčovým komponentom z pohľadu pracovníka obecného úradu. Podateľňa DCOM zabezpečuje všetky procesy súvisiace so správnym konaním a prostredníctvom podateľne sú pracovníci úradov obce schopní interagovať s automatizovanými procesmi.. ...(viac)

 

V septembri 2013 bol prijatý Zákon č. 305/2013  Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Zákon č. 305/2013 vymedzuje základné skutočnosti súvisiace s elektronizáciou verejnej správy a so zavádzaním elektronických služieb. Cieľom zákonnej úpravy je dosiahnuť úplnú elektronizáciu výkonu verejnej moci tak, aby v žiadnom štádiu nebol potrebný osobný alebo listinný kontakt....(viac)


Informačný systém obce (ISO) a DCOM

Rámec projektu  neobsahuje vytváranie nových ISO systémov, ale výber osvedčených dodávateľov informačných systémov pre obce, ktorí majú záujem spolupracovať a začleniť svoje riešenia do ponuky DCOM

Národný projekt DCOM predpokladá, že informačný systém obce (ISO) bude zabezpečovať funkcie vnútornej správy obce v súlade minimálne v rozsahu základných modulov: účtovníctvo obce, finančný a rozpočtový systém, banka a pokladňa, personalistika a mzdy, registratúra, správa majetku obce a systém pre zastupiteľstvo.. ...(viac)


Funkcionalita ISO modulov

ISO systémy obsahujú moduly pre zefektívnenie vnútornej správy obecných úradov.

Národný projekt DCOM predpokladá, že informačný systém obce (ISO) bude zabezpečovať funkcie vnútornej správy obce minimálne v rozsahu základných modulov. Tieto moduly nie sú súčasťou dodávky riešenia IS DCOM. Projekt DCOM vytvorí podmienky, aby takýto SW bol prevádzkovateľný v prostredí DCOM a integrovateľný s IS DCOM. Z hľadiska integrácie IS DCOM vyžaduje aby tieto moduly zabezpečovali spracovanie údajov v nasledujúcich okruhoch...(viac)


Prínosy projektu pre občanov

DCOM umožní vytvoriť podmienky pre realizáciu eGov služieb samosprávy občanom a podnikateľom bez ohľadu na veľkosť a finančné možnosti obcí .

Implementácia eGovernmentu prináša fundamentálnu zmenu princípov práce verejnej správy. Kým v doterajšom, tradičnom modeli administratívne bremeno nesú občania, ktorí musia opakovane dokladovať informáciu jednotlivým inštitúciám a prispôsobovať sa ich administratívnemu a časovému režimu práce, v novom modeli verejná správa preberá toto bremeno a proaktívne zbavuje občanov povinností komunikovať s jednotlivými úradmi. eGovernment je vytvorenie nového modelu procesov, kedy čo najviac administratívnych úkonov pôjde mimo občanov a kedy sa verejná sprava reálne priblíži občanovi....(viac)

 


eSlužby - zoznam

DCOM prináša pre obecné úrady možnosť poskytovania eSužieb podľa nižšie uvedeného zoznamu členeného podľa tématických okruhov:

Dane a poplatky, eDemokracia, Licencovanie a povoľovanie, Notifikácie a sťažnosti, Obstarávanie a Sociálne služby...(viac)